Jdi na obsah Jdi na menu

ZPĚT NA TITUL

ZPĚT NA OBSAH

Téma 10 - Který Tě, Panno, na nebi korunoval

 

Úvod

Oslavení Panny Marie, která je jako Matka královna nebe a země, září před očima věřících jako dokonalý vzor lásky k Bohu a k bližnímu a je bezpečnou vůdkyní na cestě k setkání s Pánem.

Panno Maria, prosíme, přimlouvej se za nás, abychom se snažili co nejvíce tě napodobovat ve tvých ctnostech, a tak mohli být přijati do nebe.

Bůh tě povolal, abys i ty byl králem. On ti dá jednou korunu vítězství jako Marii. „Buď věrný až k smrti a dám ti korunu života“. (Zj 2,10). Za co dostaneš korunu života? Za to, že jsi zvítězil v boji s pokušitelem, přemohl mocnosti zla, lži, temnoty, ctižádosti… Po celý život musíš bojovat. Každodenně se rozhoduješ mezi Bohem a sebeláskou, mezi nebem a peklem. Buď statečný v tomto boji! Buď vítězem!

Někdy pocítíš svou slabost, bude ti líto, že jsi nebyl statečný. Budeš potřebovat a hledat odpuštění. Maria je největším znamením Božího slitování. Přidrž se Marie! Ona ti pomůže zachovat si víru v Ježíše.

„Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“(Zj 3,21)

 

Vlastní modlitba růžencového tajemství

Věřím v Boha…

Otče náš…

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,

1.   který tě v nebi korunoval.

2.   s kterým v nebi vládneš.

3.   u kterého se za nás přimlouváš.

4.   který nás svěřil do tvé mateřské péče.

5.   který v tobě dal církvi příklad víry a vytrvalé modlitby.

6.   který tě zahrnul slávou.

7.   který přijde na konci časů.

8.   který bude soudit živé i mrtvé.

9.   v němž bude všechno obnoveno.

10. na jehož příchod čekáme.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Sláva Otci…

 

K zamyšlení

Královna... Není dnes snadné vidět královny. Je jich už málo a nevystupují navenek královsky. Často oslovujeme tímto titulem Bohorodičku v modlitbách: Zdrávas královno, Raduj se nebes královno, Královno andělů, patriarchů, proroků... Co tím titulem chceme vyjádřit? Tenhle desátek růžence je určen k rozjímání tajemství: „který tě, Panno, na nebi korunoval“. To je ovšem výraz docela symbolický. Korunovace je tu obrazem nebeské slávy. Ale i sláva je tu symbolem něčeho hlubšího než to, čemu v profánní mluvě říkáme oslavení. Královský titul Mariin tedy vyjadřuje její mimořádnou důležitost ve světě, jak to vyjadřuje např. mariánská píseň: „Kdyby tebe, drahé Matky, kdyby tebe nebylo, bylo by své věčné statky člověčenstvo ztratilo.“

Mariin souhlas s Bohem změnil svět. Mariin souhlas mění svět i nyní, je to síla stále ve skutečnosti činná, stále zasahuje do dějin, do života lidí. Tomu pak, kdo zasahuje do života lidí právem patří titul král nebo královna. Maria je královnou ve spojení s Kristem a Kristus je král ve spojení s Otcem.

Děkujeme-li tedy za nějakou prokázanou milost Marii, děkujeme tím i Kristu i Bohu Otci, protože jsou spojeni v jedno. Jednota Boha se svatými je důsledek vtělení, jednoty Boha s člověkem, která se uskutečnila součinností Marie. Nazýváme-li tedy Krista králem, je Maria královna a i my jsme povoláni ke království v Božím světě.

kardinál Špidlík

V Marii nanebevzaté rozjímáme tu, která má díky zvláštnímu privilegiu svou duší i tělem podíl na definitivním vítězství Krista nad smrtí. „Když dokončila svůj pozemský život, připomíná koncil, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů (srov. Zj 19,16) a vítězi nad hříchem a smrtí.“ (Lumen gentium, 59). V Panně Marii nanebevzaté rozjímáme dovršení její víry, cesty víry, kterou Ona ukazuje církvi a každému z nás. Ta, která v každém okamžiku přijímala Boží Slovo, byla vzata do nebe, tj. přijata svým Synem do onoho „příbytku“, který nám připravil svou smrtí a vzkříšením. (srov. J 14,2-3).          

Benedikt XVI

 

Témata k povídání

-  Očekávání koruny života v pokoře a prostotě se v dnešním světě nenosí. Dokážeme být jiní a nepřizpůsobovat se ve všem svému nevěřícímu okolí?

-  Jak se chováme, pokud jsme přesvědčeni o „své pravdě“? Prosazujeme se za každou cenu?

-  Jakými jsme rodiči, nadřízenými, zodpovědnými…?

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi slavnou korunovací Panny Marie ji vyzvedl nad všechny lidi, aby se tak stala vzorem a mocnou přímluvkyní.


Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (Jan Pavel II)

Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství, a je téměř jejich shrnutím. Zaznívá zde Mariina modlitba, její ustavičné Magnificat za dílo spasitelného vtělení, jež mělo počátek v jejím panenském lůně. Křesťanský lid se tak vydává do školy Mariiny, v níž je přiveden ke kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky. Skrze růženec věřící čerpají hojnost milostí přijímaných takřka z rukou samotné Vykupitelovy matky.

.

Don Bosko a Panna Maria

Modlitba Dona Boska: „Svatá Panno Maria, požehnej mě, žehnej všem kněžím a klerikům a všem, kdo se namáhají v našem domě. Ať nám všem žehná. Ať nám pomáhá z nebe a my všichni se snažme zasloužit si její svatou ochranu v životě i ve smrti.“

 

Modlitba na závěr

Bože,chválíme tě za to, že jsi vyvolil svou služebnici Pannu Marii za matku svého Syna a za matku naši. Ona se tak stala první dcerou církve, která prošla pozemskou poutí až k přijetí v nebeské slávě, a tak je pro nás zdrojem naděje, že splníš svá zaslíbení a že církev nikdy nebude zničena, a to ani přes vnější pronásledování, ani pro hříchy křesťanů. Ona - církev - jejíž je Maria Matkou - bude cestou do nebe pro všechny lidi až do konce světa.

 

Papežův dar

Papeže Pia VI zajali v Římě a vezli ho přes Alpy do městečka Valence, kde brzy po příchodu r.1799 zemřel. Cestou do vyhnanství se stále modlil růženec. Růženec byl jediný předmět který mu ponechali.

Když se průvod zastavil v Janově, přišel k němu voják, který měl střežit papežský vůz a uctivě poprosil o nějakou památku.

Stařičký osmdesátiletý papež se na vojáka mile usmál, natáhl vyhublou třesoucí se ruku a podal mu růženec se slovy: „Hleď, obrali mě o všechno. Ponechali mi pouze tento růženec. Jsem však rád, že ti ho mohu dát. Modli se každý den a Panna Maria tě bude chránit.“

I dnes dává Svatý otec návštěvníkům růženec.

„Růženec je slávou římské Církve.“ (Julius III)

ZPĚT NA TITUL

ZPĚT NA OBSAH