Jdi na obsah Jdi na menu

 Téma 7 - Který byl pro nás bičován

Pilát dal Ježíše zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. (Mt 27,26)

Tato událost vyzývá křesťany, aby se pokorně postavili před Pána a tázali se na svou odpovědnost, kterou i oni mají za bolesti naší doby. Především za ztrátu smyslu pro nadpřirozeno v lidském životě. 1

Panno Maria, prosíme, vyprošuj nám u Syna sílu, abychom trpělivě snášeli utrpení, i když někdy nechápeme jeho smysl v našem životě.

Ježíše spoutali a bili biči( Mt 27,26). Na turínském pohřebním plátně bylo napočítáno 160 krvavých ran po bičích. Ale Ježíš neodrážel rány, neutekl, neprojevil nenávist. Nýbrž se modlil za své trýznitele: „Otče,odpusť jim neboť nevědí, co dělají“(Lk 23,24). Také Ty pocítíš rány od lidí: tvrdá slova, cynické poznámky, jízlivé řeči, nespravedlnost…

Co to znamená pro Tebe?

Co děláš, když tě lidé bijí? Vracíš údery?

Ježíš ti říká: Modli se za své nepřátele! Prokazuj dobro těm, kteří tě nenávidí (Mt 5,44). Neoplácej zlo zlem!

Třeba je v tobě ještě mnoho útočnosti, sám biješ často lidi, až jejich srdce krvácí a jejich oči pláčí. Když jsi sám někdy zakusil nespravedlnost, přijmi to jako vyrovnání. Neboť také Ty jsi způsobil mnohým hořkou bolest.

Ježíši, vysvoboď mne od mého zlého chování.

 

Vlastní modlitba růžencového tajemství

Věřím v Boha…

Otče náš…

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami           a požehnaný plod života tvého Ježíš,

1.      kterého dali v poutech odvést k Pilátovi (Mt 15,1)

2.      kterého se Pilát otázal: „Ty jsi židovský král?“ (Mk 15,2)

3.      který mu odpověděl „Ano, já jsem král… Moje království není z tohoto světa.“ (Jan 18,36-37)

4.      o kterém Pilát řekl židům: „ Já na něm neshledávám žádnou vinu.“ (Jan 18,38)

5.      kterého poté Pilát vzal a dal ho zbičovat (Jan 19,1)

6.      který neměl podobu ani krásu, opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti.                 (Iz 53,2-3)

7.      který nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi. (Iz 53,4)

8.      který byl rozdrcen pro naše hříchy, jeho rány nás uzdravily. (Iz. 53,5)

9.      který byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa. (Iz 53,7)

10.  který byl jako beránek vedený na porážku, neotevřel svá ústa. (Iz 53,7)

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci…

 

 

K zamyšlení

Po zatčení Ježíše v Getsemanské zahradě je Ježíš odveden k velekněžím Annášovi a Kaifášovi, kteří jej obviní tak, aby mohl být vynesen trest smrti. Pilát se je snaží oblomit tím, že dá Ježíše zbičovat, domnívá se, že takto zuboženého člověka nebudou považovat za nebezpečného pro svoje náboženství.

Bičování bylo fyzicky velmi bolestné, ale On je s láskou snáší, aby přinesl vykupitelskou oběť a dal nám tímto příklad, abychom trpělivě a s láskou snášeli kříže, křivá obvinění , nemoci či případné obtíže stáří.

Pokud nemůžeme svou bolestnou situaci změnit, máme ji přijmout               a nebouřit se proti Bohu a lidem. Měli bychom si uvědomit a přijmout, že ji Bůh dopouští pro naše dobro a užitek na věčnosti. Vše má smysl v Božím plánu, i když to hned nechápeme.

Mnohdy i nás lidé zklamou a zradí a my se dostáváme do bolestné situace,v níž  nás napadají myšlenky na odplatu. Povětšinou jsme naplněni hořkostí a hledáme příležitost, abychom to takovému člověku „vrátili“. Někdy se stává, že jsme si utrpení způsobili vlastní vinou. Snad jsme si plně neuvědomili, že naše chyby mohou mít takové následky a jsme zatrpklí i vůči sobě samotným. I v takových situacích je lepší řešení bolesti pokorně přijmout a s pomocí Boží jít dál životem. V těžkých situacích se obracíme proti Bohu, obviňujeme jej z nespravedlnosti a sebe naplňujeme zlobou. Kéž nás povzbudí i příklad a přímluva Panny Marie, která svou přítomností prožívala kruté bičování svého Syna. Místo aby se bouřila proti Bohu kvůli takové nespravedlnosti, modlila se za mučitele svého Syna        a posilovala se myšlenkou, že je to potřeba pro spásu světa.

 

Témata k povídání:

-        Lidé si ubližují. Vědomě i nevědomě. Umíme se modlit i za ty, kdo nám ubližují?

-        Umíme křivdy poroučet Pánu, nebo máme snahu brát spravedlnost do vlastních rukou?

-        Dokážeme jít proti proudu dnešní dravé doby?

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi trpělivě pro naše vykoupení snášel bolestné bičování, a tím jsi nám dal příklad, že i my máme pokojně snášet nespravedlivé utrpení, když se nemůžeme účelně hájit.

 

Modlitba na závěr

Rána za ránou dopadá na tvé tělo, Ježíši. A v jednotlivých bolestných úderech vidíme bolesti celého světa, které bereš na sebe: hlad který sužuje tolik lidí; početné rozvody; staré lidi žijící v osamocenosti; šířící se epidemie AIDS; hrozící nezaměstnanost; pýcha člověka, který se chová jako pán tvorstva…a všechny další bolesti světa. Tebou stvořený svět hřích poničil, a ty jsi ho vykoupil. Prosíme Tě, ať dokážeme spojovat utrpení světa s tvým utrpením.

 

Don Bosco ti chce říci. 2

-      Upřímná, synovská, jasná důvěra v Pannu Marii, zvláštní něžnost vůči ní, stálá úcta vás učiní vítěznými nad každou překážkou, houževnatými v rozhodnutích, pevnými vůči sami sobě, laskavými k bližním               a přesnými ve všem. (V, 482)

-      V namáhání a utrpení nezapomínejte nikdy, že máme připravenou velikou odměnu v nebi. (VI, 442)

-      Chceš žít šťastně? Je třeba, aby sis to zasloužil tím, že budeš mít dobré srdce ke všem, milovat své přátele, budeš trpělivý a velkodušný ke svým nepřátelům, budeš plakat s těmi, kteří pláčou, a nezávidět štěstí druhých, budeš dělat dobro všem a zle nikomu. (IX, 662)